HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

 

GEREKÇE

Değişen dünya koşulları ve sağlık anlayışı, sağlık hizmetinde alanında uzmanlaşmış eğitimli sağlık elemanı gerekliliğini mecbur kılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ’21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık’ sloganıyla tüm dünya için sağlık alanında 21 hedefin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsetmiş ve sağlık hizmetlerine yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesi için özellikle sağlık profesyonellerinin eğitiminin,  iyi kalitede, geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri vermeye hazırlayan, klinik ve halk sağlığı uygulaması arasında köprü kurmasına yardımcı olabilecek nitelikte olmasının önemini vurgulamıştır.

Sağlık profesyonelleri arasında şüphesiz ki hemşireler, gerek klinikte, gerek toplum sağlığında hasta ile en uzun süreli etkileşimde bulunan sağlık  profesyonelleridir. Bu nedenle hemşirelerin eğitimi sağlık eğitimi içerisinde özel bir yer tutmaktadır. Ülkemizde 65 Sağlık Yüksekokulu, 40 Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 5 Hemşirelik Fakültesi bulunmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü kurulduğu tarihten bu yana hasta bakımında farkını fark ettirebilecek hemşirelerin yetişmesi için özveri ile çalışmış ve sağlık alanındaki gelişimlerin gereği olarak hep değişime açık olmuştur. Bu nedenle sürekli bilimsel platformda sesini duyurmuş ve gelişip büyüyen akademik kadrosu ile uluslar arası standartlarda hemşire yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Hemşirelik mesleği adına önümüzdeki en büyük hedef Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu’nun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne  dönüştürülmesidir.

Hemşirelik; birey ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, gerekli durumlarda iyileştirmeye yönelik bakım hizmetinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve esenliğin sağlanması, sağlık alanındaki gelişmelerinin takibi ve araştırılması ilkesi ile çok kapsamlı rolleri bünyesinde barındıran profesyonel bir sağlık disiplinidir. Dolayısıyla hemşirelik alanında birden çok spesifik alana dair hem teorik hem uygulamalı eğitimin yanı sıra bilimsel gelişiminde yakından takip edilmesi bir zorunluluktur.

2547 sayılı YÖK kanununun 3. üncü maddesinin g bendine göre Yüksekokul “Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir Yüksek öğretim kurumudur” denilmektedir. Aynı kanunun 3. üncü maddesinin e bendine göre fakülte; “ Yüksek düzeyde eğitim öğretime ağırlık veren, bilimsel araştırma ve yayım yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yüksek öğretim kurumudur” denilmektedir.  YÖK kanununun bu maddelerine bakıldığında görüleceği gibi fakülte yüksekokuldan farklı olarak bilimsel araştırma ve yayım yapan kendine birimler bağlanabilen bir kurumdur. Üniversitemizde verilen hemşirelik eğitimi, mesleki eğitimin yanı sıra, bilimsel araştırma ve yayınlarında hayat bulduğu bir çerçeve içinde verilmektedir.

Yüksekokulumuz bünyesinde eğitimine devam eden hemşirelik bölümü öğretim üyelerinin yapmış olduğu çok sayıda uluslar arası ve ulusal yayınla adını bilim dünyasında duyurmuştur. Bununla birlikte, bölümümüz tarafından yürütülen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programları bulunmaktadır. Bu programlardan 15 öğrenci başarı ile mezun edilerek Türkiye’nin çeşitli ilerindeki üniversitelerde akademik yaşama başlamışlardır (Ordu, Zonguldak, Erzurum, Samsun, Konya, İzmir). Ayrıca bu programlarda okuyan öğrencilerimiz 2 adet bilimsel araştırma projesi tamamlamış ve bitirmiş oldukları tezleri uluslar arası kongrelerde sunmuşlardır. Üniversitemiz hemşirelik bölümü, büyüyen akademik kadrosu ile bu Yükseklisans alanlarında doktora programı açmayı ve hemşireliğin diğer spesifik alanları olan İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği,  Hemşirelik Esasları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarında da yüksek lisans programları açmayı hedeflemektedir.

Bölümümüzün erasmus, farabi ve Mevlana programlarıyla yapılan anlaşmaları sonucu lisans ve yükseklisans düzeyinde öğrenci ve akademik personel değişim programları başarı ile yürütülmektedir. Bu kapsamda uluslar arası düzeyde eğitim alan ve verebilecek akademik kadromuz bulunmaktadır. Bununla birlikte Bölümümüz tarafından uluslar arası düzeyde yürütülen projeler bulunmaktadır (IP Erasmus projesi). Bu projelerle başta üniversitemiz olmak üzere okulumuz ve bölümümüz en iyi şekilde temsil edilmektedir. 

Konuya Bölgesel bir perspektiften baktığımızda; Hemşirelik eğitimi veren yüksek öğretim kurumları arasında gerek fiziki imkanları ve alt yapısı, gerekse akademik kadroları ve kurumsal eğitimi itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ihtiyaç duyulan fakülteye dönüşebilecek niteliktedir. Sağlık Yüksekokulu’nun Fakülteye dönüştürülmesi süreci tamamlandığında Karadeniz bölgesinin hemşirelik eğitimi veren üçüncü Sağlık bilimleri fakültesi olacaktır. Bu gerek Samsun, gerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi için iyi bir prestij sağlayacak ve talep edilebilirliği arttıracaktır. Bununla birlikte bölgemizde daha önce Sağlık Yüksekokulu olan ve şu an Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülen okullarla bizim bölümümüz ve okulumuz karşılaştırıldığında yüksekokulumuzun mevcut durumunun diğer okullara göre hem fiziki hem akademik hem de bulunduğu bölgesel konum ile uygulamalı eğitim veren bir kurum olması itibariyle yeter sayıda uygulama alanına sahip olması gerekçesiyle daha avantajlı olduğu görülmektedir

Yüksekokulumuzun bu avantajlı durumu karşısında fakülte olarak anılmaması öğrencilerin  bu durumu sorgulamaları ve aynı düzeyde eğitim veren, imkan ve akademik olanaklar açısından bölgemizdeki diğer iki Sağlık Bilimleri Fakültesinden daha avantajlı durumda olan okulumuzun fakülte olmaması üzüntü vericidir. Akademik olarak bakıldığında bölgemizde aynı konumda olup Fakülte olan okullardan birinin eğitici kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 2 okutman, 1 uzman ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu okulda iki bölüm katif eğitime devam ediyor görünmektedir. Oysa okulumuzda 4 doçent, 12 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi bulunmakta olup, 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent alınması için ilanımız mevcuttur. Bu rakamlar okulumuzun akademik olarak avantajlı durumunu göstermektedir.

Samsun Sağlık Yüksekokulunun “Sağlık Bilimleri Fakültesi” olarak eğitim-öğretime devam etmesi ile elde edilecek kazanımlar özetle şunlardır:

-          Sağlık alanında ihtiyaç olan hemşirelerin nitelikli bir şeklide yetiştirilmesi

-          Lisansüstü eğitimin daha da güçlenmesi

-          Üniversite yönetiminde daha üst düzeyde temsil edilmesi

-          Hemşirelik alandaki bilimsel araştırmaların arttırılması

-          Öğrencilerin aynı düzeyde eğitim aldıkları halde neden fakülte mezunu olmadıkları ile ilgili endişeleri ve eğitimde eşit fırsata sahip olma şansları olabilmesi

-          İlimiz ve Üniversitemizin talep edilebilirliğinin arttırılması gibi pek çok yararı olacaktır. 

Bölümümüzün Amacı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü olarak amacımız; İnsanın tek/biricik olduğundan hareketle; güvenli, kaliteli, kültüre duyarlı bakımın organizasyonunda lider olan, bireyin değer ve davranışlarını anlayabilen, bilimsel sorun çözme becerilerini kullanarak birey, aile ve grupların en üst düzeyde fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerini sürdürebilmeleri için sağlıklı ya da hasta bireyin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli hemşirelik bakımını planlayan, uygulayan ve verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen, hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimi sürdürebilen, eğitim ve araştırma projeleri üretip bu projeleri yürütebilen, uluslar arası standart ve etik prensipleri benimseyip kullanan, ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen,  disiplinlerarası ekip çalışması yapabilen, mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ülkesine ve mesleğine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan lisans düzeyinde hemşireler yetiştirmektir.

Bölümümüzün Hedefi:

 • Birey, aile ve toplumu yaşadığı çevre ile birlikte bir bütün olarak ele alabilmek
 • Değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere uygun hemşirelik bakımı vermek için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazanmak
 • İnsan sağlığının önemini kavrayabilmek
 • İnsan sağlığını tehdit eden riskleri tanıyabilmek
 • Sağlıktan sapmaları erken tanıyabilmek
 • Hastalık durumlarında sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürebilmesi için bakım, eğitim ve danışmanlık rollerini yerine getirebilmek
 • Sağlık eğitimleri yoluyla bireyin kendi sağlığının sorumluluğunu almasını sağlayabilmek
 •  Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilmek
 •  Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle iş birliği yapabilmek 
 •  Hemşirelik mesleği etik kodlarına uygun davranışlarda bulunabilmek
 •  Yapılan çalışmaların sonuçlarını klinikte uygulayabilmek
 •  Hemşirelik mesleğinin gelişmesini sağlayacak araştırmaları takip edebilmesi ve çalışma yaşamına uygulayabilmek
 •  Yapılan çalışmaların sonuçlarını klinikte uygulayabilmek

VİZYONUMUZ:

Mensubu olmaktan gurur duyulan; öğrencileri, öğretim elemanları, lisansüstü eğitim programları ve bilimsel çalışmaları ile bir model oluşturan, birey, aile ve toplumun tam bir iyilik halinde olmasını sağlayarak, yaşam kalitesini yükselten, alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve uluslar arası çevrelerde tanınan, öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel hemşireler yetiştiren, lider, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ:

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilen, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı; bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getiren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,  evrensel değerleri benimsemiş ve bu doğrultuda kişisel değerlerini geliştirmiş hemşireleri, mezuniyet sonrası programlarla da akademik çalışma yapacak, temel eğitim ve hemşirelik hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak lider hemşireler yetiştirmektir.

ÖĞRENCİ KAYIT KABUL ŞARTLARI:

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan almış olmak vb.

Türk Öğrenciler, Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık halinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir.

MÜFREDAT BİLGİLERİ:

Hemşirelik Eğitimi 8 yarıyıldan oluşur. Temel Kültür derslerinin yanı sıra alan dersleri de verilmektedir. Öğretim programımızda Bologna süreci kapsamında kredi düzenlemeleri yapılmış ve üniversitemizde yürütülen Diploma Eki çalışmaları kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz uluslar arası alanda tanınabilecek diploma eki alabileceklerdir. Bölümümüzde teorik ve uygulamalı eğitime dayanan alan dersleri ile birlikte öğrencilerde farklı bakış oluşturabilecek ve alana özel daha derinlemesine bilgi almalarını sağlayabilecek 50 nin üzerinde seçmeli ders alternatifleri sunulmaktadır. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini yüksekokulumuz dersliklerinde uygulamalı eğitimlerini ise okul laboratuarları ve tıp fakültesi laboratuarlarında işlemektedirler. Ayrıca uygulama alanı olarak, Üniversitemizin Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi hastanesi, Halk Sağlığı Kurumuna bağlı Aile Sağlığı merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı Sosyal hizmet kurumları (Çocuk yuvası, Huzurevi, Yetiştirme yurtları), evde bakım merkezleri ve sağlık bakanlığına bağlı diğer kurum ve kuruluşlar kullanılmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA OLANAKLARI:

Mezun olan öğrencilerimiz, yataklı tedavi kurumları (kamu, özel vb), hastaneleri, Tıp Fakültesi ve İhtisas Hastaneleri, işyerleri gibi sağlık hizmetleri veren sağlık kuruluşlarında, iş yeri hemşiresi olarak fabrikalarda, cezaevlerinde, sosyal hizmet kurumlarında, okul sağlığı hemşiresi olarak okullarda profesyonel birer sağlık disiplini üyesi olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mesleğin geliştirilmesi amacıyla lisansüstü eğitim ve akademik çalışmalarda görev alabilirler üniversitelerde hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olabilirler.

Bölümümüzden mezun olan hemşire adayları iş bulma açısından herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadırlar. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde hemşire açığı oldukça fazla olup hemşireye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla hemşirelik mesleği iş alanı oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Ayrıca hemşire ünvanı alan mezunlarımız başka ülkelerde de hemşire olarak çalışabilmektedirler.

 

© Samsun Sağlık YO
Ondokuzmayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Kurupelit Kampüs 55139 Kurupelit /SAMSUN
Tel: 0(362) 312 19 19-6360 Faks: 0(362) 457 69 26
samsyo@omu.edu.tr